Ловни туризам

Ловни тузизам – представља један од најпрофитабилнијих видова туризма. С обзиром на то да општина Власотинце располаже повољним станишним условима за развој интересантних ловних врста и добрим ловним фондом, ловни туризам је заступљен али не у великој мери. На подручју општине је ловиште „Лужница“ укупне површине 307,93 км2, док је ловно продуктивна површина 254,54 км2. Ловишем газдује ловачки савез Србије преко ловачког удружења „Богиша Поповић – Гиша“ из Власотинца. Матични фонд гајених врста дивљачи чине: срна, дивља свиња, зец, фазан, пољска јаребица.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ” БОГИША ПОПОВИЋ ГИША” ВЛАСОТИНЦЕ

Спомен парк бб, 16210 Власотинце тел 016 871-107 мејл vlasotince@lu.rs
ЛУ ”Богиша Поповић Гиша” је основано 1906. године и управља ловиштем Лужница на површини од 30.793 ха, са ловном површином од 25.454 ха.
У ловне површине спадају површине под шумама, шумским земљиштем, ливадама и пашњацима, воћнацима и виноградима.
Ловиште располаже са 2 Ловачка дома (са 20 кревета, струјом и водом) , стабилним и привременим чекама, хранилиштима и резерватом дивљачи у централном делу.
Ловиште је подељено на 15 секција, има стручну службу и четири лиценцирана чувара.
Број активних ловаца је 518.

ЛОВНА ДИВЉАЧ
Гајена дивљач: срна, дивља свиња, зец, фазан, пољска јеребица.
Остала дивљач: вук, шакал, лисица, дивља мачка и кунабелица.