Nazad na vrh

Konkurs za izbor direktora TOO Vlasotince

  /  Vesti / Konkurs za izbor direktora TOO Vlasotince

Na osnovu člana 41. i 42. Zakona o Turizmu („Sl. Glasnik RS“, br36/2009,88/2010,99/2011-dr.zakon, 93/2012 i 84/2015), člana 29. i 30, Statuta Turističke organizacije opštine Vlasotince , Upravni odbor Turističke organizacije opštine Vlasotince raspisuje:

KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA
TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLASOTINCE

Radno mesto: Direktor
Mandatni period: 4 godine
Mesto rada: Vlasotince

Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove:

 • stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • četiri godine radnog iskustva, od čega dve godine na rukovodećim poslovima
 • da poseduje organizacione sposobnosti,
 • da dostavi program rada i
 • aktivno znanje stranog jezika koji je obuhvaćen nastavnim planom i programom ministarstva.

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
 • Diploma o stečenom obrazovanju (overena fotokopija);
 • Dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice i/ili potvrda poslodavca);
 • Uverenje da kandidat nije osuđivan za krivično delo i da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne stariji od šest meseci);
 • Fotokopiju lične karte;
 • Biografiju sa kontakt podacima.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa.

Javni konkurs se objavljuje u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje, internet stranici Turističke organizacije opštine Vlasotince.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje i biće odbačene zaključkom.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu :
Turistička organizacija opštine Vlasotince, ul. Trg oslobođenja 12, 16210 Vlasotince
Za „KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLASOTINCE“

 

TELL ME MORE

Make a splash with WaveRide, designed for everyone passionate about all things surfing.

Follow Us: